WETTELIJKE BEPALINGEN

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van Sint-Monica vzw. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Sint-Monica vzw en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Sint-Monica vzw en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Sint-Monica vzw is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Sint-Monica vzw gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Sint-Monica vzw of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Sint-Monica vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy

Sint-Monica vzw richt zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Sint-Monica vzw houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van zijn website. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u contact opneemt met Sint-Monica vzw, verwerken wij uw naam en achternaam en uw contactgegevens. Indien u solliciteert voor een vacature van Sint-Monica vzw  zullen wij ook uw C.V. verwerken. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u toe dat Sint-Monica vzw uw persoonsgegevens verwerkt.

Sint-Monica vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor volgende doeleinden:

  • Contactopnames
  • Werving en selectie, dit omvat:
    • Het behandelen en verwerken van sollicitaties;
    • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen Sint-Monica;
    • Het contacteren van de sollicitant (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) in verband met de sollicitatie.

Houd er wel rekening mee dat u medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens.

Sint-Monica vzw neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

Sint-Monica vzw erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Sint-Monica vzw neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Sint-Monica vzw geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt uw persoonsgegevens niet.

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Sint-Monica vzw heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Sint-Monica vzw verwerkt, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) via volgend e-mailadres: axelle.bossuyt@cranium.eu

Copyright - Auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken op deze website zijn eigendom van Sint-Monica vzw. Indien de gebruiker deze media wilt overnemen op een andere website, papieren publicatie of privégebruik dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan Sint-Monica vzw.

U dient steeds de bron te vermelden indien u, mits toestemming, de media die eigendom zijn van Sint-Monica vzw gebruikt.